Kulturkraft Stockholm

KOMPETENSUTVECKLING INOM SCENKONST, MUSIK, FILM, TV, RADIO OCH INTERAKTIVA MEDIER

KulturKraft Stockholm har varit ett kompetensutvecklingsprojekt som har pågått i Stockholms län under perioden mars 2012-juni 2014.  Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden och genomförts av Trygghetsrådet TRS på uppdrag av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Federationen Svenska Musiker. Målgruppen har varit  organisationer och individer som är professionellt verksamma inom scen, ton, film/tv och interaktiva medier.

Förutom att projektet har omfattat ett stort utbud av kompetensutvecklande aktiviteter har det haft ett strukturbyggande syfte där den övergripande målsättningen har varit att skapa en varaktig regional branschövergripande kompetensutvecklingsplattform.

Aktiviteternas utvärderingar har visat på mycket goda resultat däremot har projektet inte nått ända fram när det gäller målsättningen om en varaktig plattform. Att skapa nya strukturer tar tid och kräver ett noggrant övervägande av olika lösningars för- och nackdelar och samtalet om hur en sådan kan skapas fortsätter.

Inom TRS projekterar man för närvarande möjligheterna att genomföra ett Kulturkraft-liknande interregionalt projekt i Stockholm-Mälardalen. Parallellt undersöker man också möjligheterna att på sikt genomföra ett nationellt projekt.

För ytterligare  information om KulturKraft Stockholm se  KulturKraft Stockholm – Slutrapport till ESF och Följeforskarnas/Volante Reserachs slutrapport